Dataskyddspolicy hos Växjö Konsertförening (VKF)


Vad är en personuppgift?


Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara uppgifter om dig som namn, kontaktuppgifter och personnummer men även information om deltagande i verksamhet


Vem ansvarar för dina personuppgifter?


Växjö Konsertförenings styrelse är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom föreningen.


Var lagras dina personuppgifter?


De uppgifter som vi behandlar om dig lagras i register hos VKF. All behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.


Vad för slags personuppgifter samlar vi in?


Vi samlar in personuppgifter som behövs för att utföra vårt uppdrag gentemot dig som medlem (avtal) eller som mottagare av nyhetsbrev (samtycke). De personuppgifter som vi behandlar är kontaktinformation såsom namn, adress och e-postadress.


Vilka får ta del av dina uppgifter?


VKF lämnar endast ut dina uppgifter till utomstående för tryckeriuppdrag, för distribution av e-post och postutskick samt för biljettbeställning/köp.


Hur använder vi dina personuppgifter?


Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:


• För att bearbeta medlemsregistret.


• För att skicka dig information eller erbjudande.


• För att besvara dina frågor.


• För att samla in statistik.


Vi sparar dina uppgifter så länge medlemskap eller önskemål om nyhetsbrev kvarstår eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter, för medlemmar två år efter utträde ur VKF och för mottagare av nyhetsbrev genast.


Vilka är dina rättigheter?


Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade.


Sådan begäran kan du göra hos Växjö Konsertförening per telefon, e-post eller brev till


Växjö Konsertförening

Karin Johansson

Häggvägen 16

352 50 Växjö

tel: 0470-693 85 e-post: vaxjokonsertforening@gmail.com


Skulle du uppleva att VKF inte behandlar dina personuppgifter på rätt sätt kan du vända dig till Datainspektionen för att lämna klagomål. För att vi ska kunna hjälpa dig så snabbt som möjligt önskar vi att du vänder dig till oss i första hand. Det är viktigt att du känner dig trygg med oss.